Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen en antwoorden over het MVS Jeugdmodel.

Heeft u andere vragen? U kunt ook een bericht sturen via www.jeugdhulpmvs.nl/contact.

Kijk voor vragen over de (toekenning van) jeugdhulp, lopende trajecten en behandelingen, wijkteams en zorgprofessionals op www.mevis.nl

Waarom gaan deze gemeentes het helemaal anders doen?

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) willen samen met jeugdhulpprofessionals, cliënten, huisartsen, instellingen en scholen de kwaliteit en snelheid van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders in de regio verbeteren. Zowel thuis als op school, in de buurt en in de vrije tijd. 
Voor professionals in de jeugdhulp betekent de verandering dat ze makkelijker met elkaar afstemmen, meer maatwerk kunnen bieden, minder papierwerk hebben én dat er ruimte ontstaat om te vernieuwen.
In de wijkteams gaat een aantal zaken gewoon goed, die we graag willen behouden. De nieuwe opdracht biedt mogelijkheden om de jeugdhulp in MVS nóg beter te organiseren voor de inwoners van MVS en voor de professionals. 

In hoeverre is deze stap écht een verandering?

Het Jeugdmodel MVS is een grote en fundamentele verandering in de manier waarop de jeugdhulp wordt georganiseerd. Het betekent dat bestaande werkwijzen, afspraken, protocollen etc. worden losgelaten en professionals anders met elkaar gaan samenwerken. Om het gezin en het kind echt centraal te stellen, is het nodig dat niet alleen systemen, structuren en werkwijzen veranderd worden, het vraagt zeker ook om verandering in gedrag en cultuur. 

De nieuwe opdracht biedt mogelijkheden om de jeugdhulp in MVS nóg beter te organiseren voor de inwoners van MVS en voor de professionals. De wijkteammedewerkers blijven werken in de wijk voor ouders en kinderen, zichtbaar aanwezig samen met de collega’s uit het volwassendomein. Een aantal zaken wordt makkelijker: bijvoorbeeld specialistische hulp zonder ingewikkelde administratie waardoor er meer tijd is voor de professional om zelf ondersteuning te verlenen en een netwerk in de wijk te organiseren voor kind en gezin.

Lees meer over het MVS Jeugdmodel.

Wat maakt het MVS Jeugdmodel uniek?

De intensieve vorm van samenwerking voor de jeugdhulp in MVS, waarin gemeenten en Mevis echt sámen aan het roer staan en gezamenlijk de verantwoording dragen, is uniek in Nederland. We gaan de zorg eerder en dichterbij het kind organiseren. Op termijn moet dit er toe leiden dat 80% van de hulpvragen in het wijkteam wordt opgepakt en slechts 20% wordt doorverwezen naar specialistische hulp buiten het wijkteam. Dit betekent: focus op problemen voorkomen in plaats van genezen, vroegere signalering van problemen en uiteindelijk dus kortere wachtlijsten voor de zorg én beter beheersbare kosten.

Waarom is Mevis gekozen als partij om de jeugdhulp uit te voeren?

De gemeenten en de moederorganisaties van Mevis vonden elkaar in de transformatiegedachte en de leidende principes van het MVS Jeugdmodel. Daarnaast sluiten de zorginhoudelijke visie van Mevis en MVS goed op elkaar aan en zijn beide partijen het eens over hoe deze visie zo lokaal mogelijk kan worden vormgegeven. Lees meer informatie over Mevis op www.mevis.nl.

Hoe is de samenwerking met (regio) Rotterdam? 

De MVS-gemeenten hechten aan samenwerking in de regio Rijnmond en maken dan ook nog steeds onderdeel uit van de GRJR. Binnen de GRJR is afgesproken dat wordt gewerkt met twee inkoopmodellen waarbij van elkaar wordt geleerd. MVS contracteert de onderdelen Veilig Thuis, het gedwongen kader en het Landelijke Transitiearrangement nog steeds via de GRJR.

Voordelen van het inkopen van de jeugdhulp binnen de MVS-gemeenten is het volledig kunnen werken volgens het MVS Jeugdmodel. De ondersteuning voor het gezin (dus ook Wmo, Werk en inkomen, passend onderwijs) wordt op dezelfde schaalgrootte vormgegeven en is dus integraal in het sociaal domein. Door de omvang van de MVS-regio winnen we aan slagkracht en mogelijkheden om direct te sturen. Samenwerking op MVS-niveau voor de inkoop van jeugdhulp draagt daarmee bij aan de doelen die we voor het kind willen behalen en aan een stelsel met een gunstige kostenbeheersing.

Wie is er eindverantwoordelijk voor de zorg die geleverd wordt?

De MVS-gemeenten blijven eindverantwoordelijk voor alle jeugdhulp in hun gemeenten, maar hebben de integrale opdracht belegd bij Mevis. Mevis bestaat uit de 5 moederorganisaties Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, Yulius, ASVZ en Prokino Zorg. 

Lees meer over Mevis op www.mevis.nl.