Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat verandert er door de aanbestedingsopdracht voor de jeugdhulp in onze regio? Waarom is dit nodig?

De aanbestedingsopdracht voor jeugdhulp MVS is een integrale opdracht, waarvan (specialistische) jeugdhulp, het jeugd- en gezinsdeel van de wijkteams, de ondersteuners jeugd bij huisartsen, de jeugdhulp in het onderwijs en het zogeheten flexibel team met specialisten in de jeugdhulp zijn opgenomen. De MVS-gemeenten gaan met deze aanbesteding op zoek naar een samenwerkingspartner die samen met de inwoners en alle andere netwerkpartners invulling geeft aan het MVS Jeugdmodel en de verandering die daarbij hoort. Om het samen beter te doen voor onze kinderen. 
Wat er verandert is dat de schotten worden weggehaald die er nu tussen de verschillende vormen van jeugdhulp zijn en er minder doorverwijzingen nodig zijn. Dit sluit aan op de ambities van het MVS Jeugdmodel om hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen zo dichtbij mogelijk én op elkaar afgestemd te organiseren. 

De gemeenten willen met de aanbesteding één partij contracteren (waarschijnlijk een consortium van meerdere organisaties) die verantwoordelijk wordt voor het grootste gedeelte van de jeugdhulp in de regio. 

In hoeverre is deze stap écht een verandering?

Het Jeugdmodel MVS is echt een grote en fundamentele verandering in de manier waarop de jeugdhulp wordt georganiseerd. Het betekent dat bestaande werkwijzen, afspraken, protocollen etc. worden losgelaten en professionals anders met elkaar gaan samenwerken. Om het gezin en het kind echt centraal te stellen, is het nodig dat niet alleen systemen, structuren en werkwijzen veranderd worden, het vraagt zeker ook om verandering in gedrag en cultuur.

Wie gaan als eerste iets merken?

Voorlopig verandert er voor inwoners en cliënten niets tot 1 januari 2023. Pas vanaf 1 januari 2023 wordt de jeugdhulp anders georganiseerd en kan het zijn dat andere organisaties de uitvoering gaan doen. Medewerkers van de betreffende organisaties gaan dan mogelijk in dienst van een andere organisatie. In de aanbesteding wordt ingezet op het zoveel mogelijk behouden van personeel.

Voor inwoners wordt de jeugdhulp beter: dichterbij en beter op elkaar afgestemd. Kinderen en ouders hoeven daardoor hun verhaal niet onnodig meerdere keren te vertellen en doorverwijzen is minder nodig. 

Voor bestaande cliënten wordt de overgang naar het nieuwe model van jeugdhulp zorgvuldig vormgegeven. Continuïteit van de hulp staat voorop. Mocht een overdracht naar een andere aanbieder toch nodig zijn dan wordt daar zorgvuldig mee omgegaan. Uiteraard worden cliënten tijdig geïnformeerd over de veranderingen en wat dit precies voor hen betekent. 

Wat betekent de aanbesteding jeugdhulp voor de wijkteams?

De rol van de wijkteams voor het bieden van hulp aan jongeren en gezinnen in de regio MVS wordt groter. Er zijn meer verschillende expertises nodig in het wijkteam. Daarbij is het belangrijk dat er een goede aansluiting blijft tussen de hulp van professionals aan kinderen/jongeren en de hulp en ondersteuning aan volwassenen. Wat het concreet betekent voor de werkwijze en de samenstelling van de huidige wijkteams wordt verder uitgewerkt als de aanbieder van jeugdhulp bekend is. Inwoners kunnen zich gewoon met hun hulpvragen bij de wijkteams blijven melden zoals ze gewend zijn.

Is straks nog duidelijk wie (eind)verantwoordelijk is voor een kind/gezin? 

Ja, dat hebben we duidelijk opgenomen in de aanbestedingsopdracht. Doordat er één partij (het consortium) straks verantwoordelijk is voor alle jeugdhulp is de verantwoordelijkheid voor het kind/gezin heel overzichtelijk geregeld. Als er ook andere hulp in het gezin is dan jeugdhulp wordt duidelijk afgesproken wie het aanspreekpunt is voor het gezin. 

Wordt deze nieuwe integrale werkwijze voor jeugdhulp niet alsnog te bureaucratisch?

De voordelen van het werken met een integrale opdracht zijn het wegnemen van schotten, kunnen doen wat nodig is, daadwerkelijk het kind en gezin centraal kunnen stellen, minder bureaucratie en beter beheersbare kosten. Uit voorbeelden elders in het land blijkt dat het echt tot minder administratieve rompslomp leidt.

Wat betekent de aanbesteding jeugdhulp voor de medewerkers van wijkteams?

Het werken vanuit een integrale opdracht betekent voor professionals in de wijkteams dat het makkelijker wordt om samen te werken met andere disciplines, dat het mogelijk wordt om dat te doen waar een gezin of een kind de hulp mee krijgt die nodig is. Omdat er straks met één budget wordt gewerkt, is het niet meer nodig om te onderhandelen met zorgaanbieders, zijn er geen arrangementen meer en is er minder papierwerk. Belemmeringen waar professionals nu last van hebben, worden weggenomen. Ook ontstaat er ruimte om te vernieuwen. 

Door de aanbesteding worden de taken van het jeugd- en gezinsdeel van de wijkteams in de toekomst mogelijk door een andere organisatie uitgevoerd. De drie gemeenten willen de opgebouwde ervaring benutten en inzetten. Daarom vragen we aan de partij die de opdracht gegund wordt ten minste een inspanningsverplichting om medewerkers over te nemen.

Wat gaat er veranderen voor organisaties die bij jeugd betrokken zijn, flexibelteams, praktijkondersteuners?

Voor partijen die samenwerken met jeugdhulporganisaties (bijv. onderwijs, huisartsen, veiligheid, welzijnsorganisaties, CJG) geldt dat zij in de toekomst te maken hebben met één partij die verantwoordelijk is voor alle jeugdhulp. Dit maakt de samenwerking makkelijker en overzichtelijker. Partijen zijn nu al betrokken bij de voorbereiding van de aanbesteding en ook later in de implementatiefase, als bekend is wie de jeugdhulpaanbieder wordt. 

Wanneer komt er meer duidelijkheid?

Het is de bedoeling dat in februari 2022 de uitkomst van de aanbesteding bekend is. Dan is dus duidelijk welke partij verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp in de MVS-gemeenten. Dan beginnen de voorbereidingen voor de uitvoering. In de periode tussen februari 2022 en 1 januari 2023 wordt duidelijk wat de verandering precies gaat betekenen voor individuele betrokkenen zoals cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners.